Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23071601)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23071601)

Bộ dữ liệu này được xây dựng dựa trên mô hình từ bài báo (Purohit & Arora, 2021) - “Adoption of mobile banking at the bottom of the pyramid: An emerging market perspective” là một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng di động ở nhóm khách hàng ở đáy của kim tự tháp (BoP) trong một thị trường mới nổi.

Ngày Đăng 16/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23071402)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23071402)

Bộ dữ liệu này dùng để chạy mô hình đo lường chất lượng dịch vụ SERVQUAL vs SERVPERF.

Ngày Đăng 14/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23071401)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23071401)

Bộ dữ liệu này dùng để chạy mô hình đo lường chất lượng dịch vụ SERVQUAL vs SERVPERF.

Ngày Đăng 14/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070302)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070302)

Ý tưởng dữ liệu này được xây dựng từ bài báo của Wu & Yu (2023) – “How Does Environmental Corporate Social Responsibility Affect Technological Innovation? The Role of Green Entrepreneurial Orientation and Green Intellectual Capital.”

Ngày Đăng 04/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070301)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070301)

Ý tưởng dữ liệu này được xây dựng từ bài báo của Nguyen-Viet (2022) – “Understanding the Influence of Eco-label, and Green Advertising on Green Purchase Intention: The Mediating Role of Green Brand Equity.” Bài báo này được thực hiện trên một mẫu gồm 870

Ngày Đăng 04/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070102)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070102)

Ý tưởng dữ liệu này được xây dựng từ bài báo của Hayat và cộng sự (2022) – “Eco‑advertising and Ban‑on‑Plastic: the Influence of CSR Green Practices on Green Impulse Behavior.” Bài báo này nghiên cứu về mối quan hệ giữa quảng cáo môi trường và cấm sử dụng nhựa

Ngày Đăng 02/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070101)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23070101)

Ý tưởng dữ liệu này được xây dựng từ bài báo của Hayat và cộng sự (2022) – “Eco‑advertising and Ban‑on‑Plastic: the Influence of CSR Green Practices on Green Impulse Behavior.” Bài báo này nghiên cứu về mối quan hệ giữa

Ngày Đăng 02/07/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061403)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061403)

Bộ dữ liệu chạy CB SEM bằng AMOS 28. Kết quả phân tích đều đạt yêu cầu.

Ngày Đăng 15/06/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061402)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061402)

Bộ dữ liệu mẫu chạy PLS SEM hoặc CB SEM. Kết quả phân tích đều đạt tốt.

Ngày Đăng 14/06/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061401)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061401)

Bộ dữ liệu mẫu chạy hồi qui tuyến tính bội bằng SPSS.

Ngày Đăng 14/06/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061102)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061102)

Bộ dữ liệu này chạy mô hình CB SEM (mô hình biến điều tiết) được xây dựng từ ý tưởng bài báo của Huang và cộng sự (2022)

Ngày Đăng 12/06/2023
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061103)
Bộ dữ liệu mẫu (Mã: Data23061103)

Bộ dữ liệu mẫu này dùng chạy mô hình hồi qui bội bằng SPSS hoặc SmartPLS

Ngày Đăng 12/06/2023
0971202308